สิ่งที่หมายถึงโลโก้ของเรา

FacebookHelp us share this with your friends.

SWAN-Fund-Logo-Letterhead.jpg

 

SWAN สีขาว: มองผ่านความงดงามบริสุทธิ์่งบอกถึงความเห็นอกเห็นใจ

ระลอกน้ำ: การแพร่กระจายของความรักและการกระทำที่บ่งบอกถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

วงกลมสีฟ้า: ทั่วโลก

ดอกบัวสองดอก: นำความอบอุ่นให้ชีวิตของผู้ด้อยโอกาสทั้งเด็กและคนชรา

Facebook Recent Activity

Follow us on Facebook