คณะกรรมการบริหาร

FacebookHelp us share this with your friends.

        ชื่อ                                       ตำแหน่ง             หมายเลขโทรศัพท์

Mr Glyen Ong                              ประธาน                   97865451

Mr Alvin Pua                                รองประธาน              98192348

Ms Sharon Ng                             เลขานุการ                96236733

Ms Anne Thananyapas               เหรัญญิก                  98282934

Facebook Recent Activity

Follow us on Facebook